略表(预览)

韵摄代表韵目韵目
通 ung一三东冬锺東董送屋、冬〇宋沃、鍾腫用燭
江 ong江講絳覺

略表

韵摄代表韵目韵目
通 ung一三东冬锺東董送屋、冬〇宋沃、鍾腫用燭
江 ong江講絳覺
止 i支脂之微支紙寘〇、脂旨至〇、之止志〇、微尾未〇
遇 o一三鱼虞模魚語御〇、虞麌遇〇、模姥暮〇
蟹 ai齐佳皆灰咍祭泰夬废齊薺霽〇、〇〇祭〇、〇〇泰〇、佳蟹卦〇、皆駭怪〇、〇〇夬〇、灰賄隊〇、咍海代〇、〇〇廢〇
臻 in一三真谆臻文欣元魂痕真軫震質、諄準稕術、臻〇〇櫛、文吻問物、欣隱焮迄、元阮願月、魂混慁沒、痕很恨〇
山 an寒桓删山先仙寒旱翰曷、桓緩換末、刪潸諫黠、山產襉鎋、先銑霰屑、仙獮線薛
效 au萧宵肴豪蕭篠嘯〇、宵小笑〇、肴巧效〇、豪晧號〇
果 ar一三歌戈歌哿箇〇、戈果過〇
假 a二三麻馬禡〇
宕 ang一三阳唐陽養漾藥、唐蕩宕鐸
梗 êng二三四庚耕清青庚梗映陌、耕耿諍麥、清靜勁昔、青迥徑錫
曾 eng一三蒸登蒸拯證職、登等嶝德
流 iu一三尤侯幽尤有宥〇、侯厚候〇、幽黝幼〇
深 im侵寢沁緝
咸 am覃谈盐添咸衔严凡覃感勘合、談敢鬫盍、鹽琰豔葉、添忝㮇帖、咸豏陷洽、銜檻鑑狎、嚴儼釅業、凡范梵乏

全表

上平聲上聲去聲入聲
一東 獨用一董 獨用一送 獨用一屋 獨用
二冬 鐘同用-二宋 用同用二沃 燭同用
三鍾二腫 獨用三用三燭
四江 獨用三講 獨用四絳 獨用四覺 獨用
五支 脂之同用四紙 旨止同用五寘 至志同用-
六脂五旨六至-
七之六止七志-
八微 獨用七尾 獨用八未 獨用-
九魚 獨用八語 獨用九御 獨用-
十虞 模同用九麌(yǔ) 姥同用十遇 暮同用-
十一模十姥(mǔ)十一暮-
十二齊 獨用十一薺 獨用十二霽 祭同用-
--十三祭-
--十四泰 獨用-
十三佳 皆同用十二蟹 駭同用十五卦 怪夬同用-
十四皆十三駭十六怪-
--十七夬(guài)-
十五灰 咍同用十四賄 海同用十八隊 代同用-
十六咍(hāi)十五海十九代-
--二十廢 獨用-
十七真 諄臻同用十六軫(zhěn) 準同用二十一震 稕同用五質 術櫛同用
十八諄十七準二十二稕(zhùn)六術
十九臻--七櫛(zhì)
二十文 獨用十八吻 獨用二十三問 獨用八物 獨用
二十一欣 獨用十九隱 獨用二十四焮(xīn) 獨用九迄 獨用
二十二元 魂痕同用二十阮 混很同用二十五願 慁恨同用十月 沒同用
二十三魂二十一混二十六慁(hùn)十一沒
二十四痕二十二很二十七恨-
二十五寒 桓同用二十三旱 緩同用二十八翰 換同用十二曷 末同用
二十六桓二十四緩二十九換十三末
二十七刪 山同用二十五潸 產同用三十諫 襉同用十四黠 鎋同用
二十八山二十六產三十一襉(jiǎn)十五鎋
下平聲上聲去聲入聲
一先 仙同用二十七銑(xiǎn) 獮同用三十二霰 線同用十六屑 薛同用
二仙二十八獮(xiǎn)三十三線十七薛
三蕭 宵同用二十九篠 小同用三十四嘯 笑同用-
四宵三十小三十五笑-
五肴 獨用三十一巧 獨用三十六效 獨用-
六豪 獨用三十二晧 獨用三十七號 獨用-
七歌 戈同用三十三哿(gě) 果同用三十八箇(gè) 過同用-
八戈三十四果三十九過-
九麻 獨用三十五馬 獨用四十禡(mà) 獨用-
十陽 唐同用三十六養 蕩同用四十一漾 宕同用十八藥 鐸同用
十一唐三十七蕩四十二宕十九鐸
十二庚 耕清同用三十八梗 耿靜同用四十三映 諍勁同用二十陌 麥昔同用
十三耕三十九耿四十四諍二十一麥
十四清四十靜四十五勁二十二昔
十五青 獨用四十一迥 獨用四十六徑 獨用二十三錫 獨用
十六蒸 登同用四十二拯 等同用四十七證 嶝同用二十四職 德同用
十七登四十三等四十八嶝(dèng)二十五德
十八尤 侯幽同用四十四有 厚黝同用四十九宥 候幼同用-
十九侯四十五厚五十候-
二十幽四十六黝五十一幼-
二十一侵 獨用四十七寢 獨用五十二沁 獨用二十六緝 獨用
二十二覃 談同用四十八感 敢同用五十三勘 鬫同用二十七合 盍同用
二十三談四十九敢五十四鬫(kàn)二十八盍
二十四鹽 添同用五十琰(yǎn) 忝同用五十五豔 㮇同用二十九葉 帖同用
二十五添五十一忝(tiǎn)五十六㮇(tiàn)三十帖
二十六咸 銜同用五十二豏(xiǎn) 檻同用五十七陷 鑑同用三十一洽 狎同用
二十七銜五十三檻五十八鑑三十二狎
二十八嚴 凡同用五十四儼 范同用五十九釅 梵同用三十三業 乏同用
二十九凡五十五范六十梵三十四乏

标签: 中古汉语

添加新评论